Төрийн үйлчилгээ

Татварын хэлтэс

Хариуцсан ТУБ Э. Хандсүрэн /2,3,4,12-р баг/   Утас: 70454948 Өрөө 203 тоот 

                    ТУБ Б. Цэцэгмаа

Бүрдүүлэх материал
1Бичгээр гаргасан хүсэлт
2ТТ-06 маягт Татаж авах

Цахим холбоос