Төрийн үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хариуцсан мэргэжилтэн:  М.Төгөлдөр  / Биологийн төрөл зүйлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  / 

Утасны дугаар: 96150088

Нээлттэй утас: 70453176

Е-Mail хаяг: uvs_bog@yahoo.com

                     Tuguldur_113@yahoo.com

Бичгээр гаргахдаа

Бүрдүүлэх материал
1гэрээ татах Татаж авах

1.Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг бичгээр ирүүлэх /иргэн өргөдөл,ААНБ-албан тоот/

2.Аж ахуйн нэгж,байгууллагын улсын бүртгэлийн дугаар,регистрийн дугаар,/иргэн иргэний үнэмлэх/захирлын овог нэр,хаяг,утасны дугаар

3.Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр

4.ААНБ-ын байршил/үйлдвэрлэлийн байршил/

5.Тусгай зөвшөөрлийн дугаар,талбайн координат

6.Үйлдвэрлэл үйлчилгээний нэр төрөл,зориулалт /талбайн хэмжээ/

7.Үйлдвэрлэлийн техник тоног төхөөрөмж

8.Үйлдвэрлэх,боловсруулах бүтээгдэхүүн

9.Усны эх үүсвэр,нөөц,хэмжээ/гадаргын ба газрын доорх/

10.Усны хэрэглээ,зориулалт,хоногоор,жилээр

11.Усны барилга байгууламжын тухай мэдээлэл

12.Худаг,усны тоолуур/насосны хүчин чадал,марк/

13.Дамжуулах байгууламж/шугам сүлжээний урт,диаметр/

Хариуцсан мэргэжилтэн: Т.Цэрэннадмид  /  Ус хариуцсан мэргэжилтэн / 

Утасны дугаар: 99455788

Нээлттэй утас: 70453176

Е-Mail хаяг:  tseye_1129@yahoo.com

албан мэйл: uvs_bo@yahoo.com

                   

Бүрдүүлэх материал
1Ус ашиглагч Татаж авах
2Дамжуулах байгууламж-шугам сүлжээний урт диаметр
3Худгийн тоолуур, насосны хүчин чадал, марк
4Усны барилга байгууламжийн тухай мэдээлэл
5Усны хэрэглээ зориулалт, хоногоор, жилээр
6Усны эх үүсвэр, нөөц, хэмжээ, /гадаргын ба газрын доорхи/
7Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдхүүн
8Үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмж
9Үйлдвэрлэл үйлчилгээний нэр төрөл, зориулалт, талбайн хэмжээ
10Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
11ААНБ-ын байршил /үйлдвэрлэлийн байршил/- солбицол
12Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
13ААНБ-ын улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, /иргэн-иргэний үнэмлэх, захирлын овог нэр, хаяг, утасны дугаар/
14Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг бичгээр ирүүлэх / иргэн өргөдөл, ААНБ албан тоотоор/

Хариуцсан мэргэжилтэн: П.Адъяасүрэн  / Уул уурхай, Хяналт үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн / 

Утасны дугаар: 88011131

Нээлттэй утас: 70453176

Е-Mail хаяг: Adiya_1131@yahoo.com

Байгуулгын хаяг:  uvs_bo@yahoo.com

 

Бүрдүүлэх материал
1 ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУУДАС, ДҮГНЭХ МАЯГТ Татаж авах
2Холбогдох хаяг, холбоо барих утас тодорхой байх шаардлагатай
3Уул уурхайн төслийн наториатаар батлуулсан лицензийн хуулбарын хамт
4Уул уурхайн төслийн холбогдох зураг
5Уул уурхайн төслийн хувьд дээрх бичиг баримтуудаас гадна хайгуулын ажлын тайлан
6Аж ахуй нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
7Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө,хөтөлбөрт туссан эсэх/газрын зөвшөөрөл, эсвэл түрээслэгч байгууллагын гэрээний хуулбар, тусгай хамгаалалттай газар байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/
8Төслийн технологийн шийдэл
9Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг
10Төслийн байршил
11Төслийн товч тодорхойлолт
12Төслийн техник - эдийн засгийн үндэслэл
13Тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт бүхий албан бичиг

Цахим холбоос