БӨХМӨРӨН СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БӨХМӨРӨН СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

БАТЛАВ: ИТХ-ЫН ДАРГА

........................П.БАЯРСАЙХАН

 

 

БӨХМӨРӨН СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2019.02.01 Байшинт

 

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

Хугацаа

 

Хамрах хүрээ

 

Төсөв

хөрөнгө

 

Хариуцах эзэн

Хамтран ажиллах байгууллага, албан хаагч

 

Хүрэх үр дүн

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

1.1

Гал тогоо бүхий төсөвт байгууллагууд, /сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төв/ түр гуанзуудад хяналт шалгалт хийх

 

5 сар,

10 сар

Сумын төвд үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН

0

ГХУСАЗСЗ

ЗДТГ-ын хүнс, эрүүл ахуйн байцаагч

Гал тогоо бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжрах

1.2

Бөхмөрөн сумын Хар алтат багт байрлах Баян-Өлгий аймаг 7-р баг Хотгорын уурхайд нэгдсэн хяналт шалгалт хийх.

5 сар

10 сар

Хогорын уурхай

200000 төгрөг

ГХУСАЗСЗ

Аймгийн ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран

Хотгорын уурхайн үйл ажиллагаа, хог хаягдал, зөвшөөрөлгүй худалдаа үйлчилгээ

1.3

НӨТ-ийн буцаан олголтын талаар хяналт шалгалт хийх

6 сар 12 сар

Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй ААН-үүд

0

ГХУСАЗСЗ

Татварын байцаагч

НӨТ-ийн буцаан олголт нэмэгдсэн байна.

1.4

Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН, дэлгүүрүүдэд хяналт хийх

 

3 сар

5 сар

9 сар

11 сар

Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй ААН-үүд

0

ГХУСАЗСЗ

Хүнсний эрүүл ахуйн байцаагч

Дэлгүүрийн худалдан борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүний чанар сайжрана

1.5

ГХУСАЗСЗөвлөлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр ИТХ-д тайлагнах

 

6 сар

12 сар

ИТХ-ын тэргүүлэгчид,

Зөвлөл

0

ГХУСАЗСЗ

ГХУСАЗСЗ, нарийн бичиг

Хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр ИТХ-д тайлагнаж ажиллаа дүгнүүлэх

Хоёр. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны чиглэлээр

 

 

Масс мэссэж төхөөрөмж авах / иргэдэд нэгэн зэрэг мэдээлэл, мэссэж хүргэх боломжтой/

3 сар

Сумын ард иргэд

500000 төгрөг

ГХУСАЗСЗ

П.Баярсайхан

Сүлжээний компани

Мэдээ мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх боломжтой болох

 

Гудамжны сурталчилгааны самбаруудын зурган мэдээллийг шинэчлэх

3 сар

Сумын ард иргэд

500000 төгөрг

ГХУСАЗСЗ

Н.Баттулга

Цагдаагын хэсэг

Иргэдэд нэг төрлийн мэдээллийг тогтмол, олон дахин хүргэх

 

“Зогс, хурдаа хас хүүхэд” замын тэмдэг хийх

4 сар

Сумын ард иргэд

200000

ГХУСАЗСЗ

П.Баярсайхан

Цагдаагын хэсэг

Сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх боломжтой болно.

 

Хууль эрх зүйн гарын авлага, тараах материал хэвлэж иргэдэд хүргэх

Тогтмол

Сумын ард иргэд

 

ГХУСАЗСЗ

Г.Бүрэнжаргал

ЗДТГ

Хууль эрх зүйн мэдээллийг тогтмол хүргэх

Гурав. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах өдөрлөг, уулзалт, тэмцээн

 

“Миний мэддэг хууль” эрх зүйн цахим тестын олимпиад Сар бүрийн 4 дахь 7 долоо хоног 2 дахь өдрийн 10 цагт

3-12 сар

Сумын иргэд

100000 төгрөг

ГХУСАЗСЗ

Г.Бүрэнжаргал

ЗДТГ

Олон нийтийн сүлжээг ашиглан иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгосон байна.

 

“Техникын нэг өдөр” өдөрлөг зохион байгуулах

5 сар

Сумын иргэд

500000 төгрөг

ГХУСАЗСЗ

Б.Лхагважав

ЗДТГ

Зам тээврийн зөрчлийг бууруулах

 

Цагаан шугам ногоон гэрэл 2019 тэмцээнийг зохион байгуулах

4 сар

Сургуулийн бага ангийн сурагчид

250000 төгрөг

ГХУСАЗСЗ

Б.Лхагважав

 

Сургууль

Хүүхэд багачуудад замын хөдөлгөөний соёлыг төлөвшүүлэх

 

Авлигал, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчилгүй төрийн албан хаагчдын чуулга уулзалтыг зохион байгуулах

5 сараас өмнө

Төрийн албан хаагчид

200000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Г.Бүрэнжаргал

Б.Жаргалсайхан

 

ЗДТГ

Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага нэмэгдэнэ

 

“Эрх зүйн” олимпадыг зохион байгуулах

3 сар

Ахлах ангийн сурагчид

50000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Б.Лхагважав

Г.Бүрэнжаргал

Цагдаагын хэсэг

Сурагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ

 

ГХУСАЗСЗ-ийн тайлант өдөрлөг

11 сард

Сумын ард иргэд

300000 төгрөг

 

ГХУСАЗСЗ

 

ЗДТГ

ГХУСАЗСЗ-ийн ажиллаа тайлагнах

Дөрөв. Сургалтын чиглэлээр зохион байгуулах ажил

 

Төрийн албан хаагчдад төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүдийн шинэчлэл, өөрчлөлттэй холбоотой сургалтыг тогтмол зохион байгуулах

Улирал бүр

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан хаагчид

 

ГХУСАЗСЗ

Г.Бүрэнжаргал

Б.Лхагважав

ЗДТГ

Төрийн албан хаагчдад хууль эрх зүйн мэдээлэл олгох

 

Дотуур байрны сурагчдад мэдлэг олгож, сурган хүмүүжүүлэх цагтай болох

/ сар бүрийн 1 болон 3 дахь 7 хоногийн 3 дахь өдөр 19 цагаас

7 хоног бүр

Дотуур байрны сурагчид

 

 

50000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Гишүүд тус бүр сургалт хийнэ

Байрны багш

Сурагчдад хууль эрх зүйн болон сурган хүмүүжүүлэх чиглэлээр сургалтыг тогтмол зохион байгуулж шагнаж урамшуулах замаар эерэг хандлага, зөв мэдээ мэдээлэлтэй болгож төлөвшүүлэх

 

Сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгуулах

/ сар бүрийн 2 болон 4 дахь 7 хоногийн 3 дахь өдөр 14 цагаас/

7 хоног бүр

Сургуулийн сурагчид

50000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Гишүүд тус бүр сургалт хийнэ

Сургууль

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам цуврал сургалтыг зохион байгуулах

Жил

Сумын ард иргэд

0

ГХУСАЗСЗөвлөл

Г.Бүрэнжаргал

ИТХ, ЗДТГ

Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

 

Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам сургалтыг зохион байгуулах

Улиралд нэг удаа

Малчид хөдөлмөрчид

0

ГХУСАЗСЗөвлөл

Г.Бүрэнжаргал

Цагдаагын хэсэг

Малчдын хууль эрх зүйн мэдлэг нэмэгдэнэ

Тав. Гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах ажлыг дэмжих чиглэлээр

 

Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмийн сурагчдыг хувцасаар хангах

3 сар

Өсвөрийн сэргийлэгч 9 хүүхэд

250000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

П.Элбэгзаяа

Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм

Өсвөрийн сэргийлэгчдийн үйл ажиллагаа сайжирна

 

Хурд сааруулагчийг шинэчлэн засварлах

5 сар

 

50000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Цагдаагын хэсэг

Замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн хурд саарна

 

Замын тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах, гэрлийн шонгуудад наадаг хуулга наах

8 сар

 

500000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл П.Баярсайхан

Цагдаагын хэсэг

Зам тээврийн осол гэмтэл, зөрчлийг бууруулах

 

Сумын төвд 2 ширхэг хяналтын камерыг нэмж байрлуулах

9 сар

 

1000000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

П.Баярсайхан

Цагдаагын хэсэг

Сумын төвийн гэмт хэрэг зөрчил буурна.

 

Морьт эргүүлийг зохион байгуулах

10 сар

Малчид

800000 төгрөг

ГХУСАЗСЗөвлөл

Б.Сүхтулга

Б.Лхагважав

Цагдаагын хэсэг

Малын хулгайн гэмт хэргийг бууруулах

 

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын дарга удирдлага цагдаагын хэсэг хамтарсан эргүүл

Жил

Сумын ард иргэд

100000

ГХУСАЗСЗөвлөл

Б.Лхагважав

Байгууллагын дарга удирдлагууд

Цагдаагын хэсэг

Тогтмол эргүүлийг гаргах нь гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, гарсан хэрэг зөрчлийг газар дээр нь түргэн шуурхай таслан зогсоох

 

Тэмдэглэлт баяр ёслолын үеэр төрийн албан хаагч цагдаагын хэсэг хамтарсан эргүүл гарах

Жил

Сумын ард иргэд

0

ГХУСАЗСЗөвлөл

Б.Лхагважав

Төрийн байгууллагуудЦагдаагын хэсэг

 

Сургууль, дотуур байрны эргэн тойронд өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм, цагдаагын хэсэг хамтарсан эргүүлийг зохион байгуулах

Жил

Сургуулийн сурагчид

0

ГХУСАЗСЗөвлөл

Б.Лхагважав

Сургууль Цагдаагын хэсэг

Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм

Сургуулийн сурагчдын дунд гарч болзошгүй хэрэг зөрчил буурнаСэтгэгдэл бичих


"ШИНЭЛЭГ ШИЙДЭЛ" ХӨТӨЛБӨРТ САНАЛАА ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

 • 966
 • 0
 • 2021-06-10

Улаангом сумын 3 дугаар багийн байрнуудын дунд зүлэгжүүлэлтийн ажил буюу ногоон байгууламж хийгдэж байна.

 • 769
 • 0
 • 2021-06-10

Увс аймгийн Ковидын Нөхцөл байдлын мэдээ 2021.06.09-ны 10:00 цагийн байдлаар.

 • 854
 • 0
 • 2021-06-09

Увс аймгийн сонгуулийн хорооны дарга Г.Болор-Эрдэнэ сонгуулийн санал хураах хэсгүүдээр ажиллаж бэлэн байдалтай танилцлаа.

 • 773
 • 0
 • 2021-06-07

"Ойн аж ахуйн арга хэмжээг зохион байгуулах, ойн үрийн талбай тусгаарлах, байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил"-ыг гүйцэтгэх зөвлөх сонгон шалгаруулах тендер зарлагдлаа

 • 722
 • 0
 • 2021-06-07

Шуурхай мэдээ: COVID-19-ийн 5 шинэ тохиолдол батлагдсан сум хооронд зорчих хөдөлгөөнийг түр хязгаарлав.

 • 1134
 • 0
 • 2021-05-28

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗАЛУУ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР-1 ЭХЭЛЛЭЭ.

 • 659
 • 0
 • 2021-05-13

Вакцины гэрчилгээг E-MONGOLIA.MN-ээс авах заавар

 • 3073
 • 0
 • 2021-05-12

E-MONGOLIA СИСТЕМД ОРСОН ТӨРИЙН 516 ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • 765
 • 0
 • 2021-05-10

УЛААНГОМ СУМЫН АХМАДУУД ВАКЦИНДАА ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

 • 628
 • 0
 • 2021-05-02

Цахим холбоос